ДСТУ 4120-2002 Комбикорма полнорационные для сельскохозяйственной птицы. Технические условия.

       
Текст ДСТУ 4120 -2002
                                                
                      ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО Інститутом птахівництва Української академії аграрних наук (ІП УААН), Київським інститутом хлібопродуктів (КІХП)
ВНЕСЕНО Міністерством аграрної політики України, ТК 41 «Зернові культури та продукти їх пе­реробки»
2  ЗАТВЕРДЖЕНО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ наказом Держстандарту України від ЗО вересня 2002 р. №516             
3  ВВЕДЕНО ВПЕРШЕ (зі скасуванням в Україні ГОСТ 18221-72, РСТ УССР 2000-90)
4  РОЗРОБНИКИ: О. Стефанович, канд. біол. наук; М. Лемешева, д-р біол. наук, проф.; П. Сурай, д-р біол. наук, проф.; Ю. Батюжевський, канд. с.-г. наук; В. Каравашенко, д-р с.-г. наук, проф.; І. Іонов, канд. біол. наук; В. Ковач; Г. Єрмішко; Л. Костенко; В. Кисельников; Г. Гуменюк.


ВНЕСЕНІ В НАЦІОНАЛЬНІ СТАНДАРТИ УКРАЇНИ
65.120

ДСТУ 4120-2002 Комбікорми повнораціонні для сільськогосподарської птиці. Технічні умови

Місце поправки
Надруковано
Повинно бути
Розділ 7 «Правила приймання»,
Кожну партію повинен супроводжу­
Кожну партію комбікорму супроводжує
пункт 7.5
вати документ про якість і сертифі­
документ про якість

кат щодо відповідності продукції


вимогам цього стандарту


ЗМІСТ

1  Сфера застосування................................................... ............................................................... 1
2  Нормативні посилання............................................................................................................... 1
3  Терміни та визначення понять........................................................................................ -........ 2
4  Загальні технічні вимоги........................................................................................................... 2
5  Вимоги безпеки............................................................................................................................ 7
6  Вимоги охорони довкілля.......................................................................................................... 7
7  Правила приймання................................................................................................................... 8
8  Методи контролю....................................................................................... -................................ 8
9  Транспортування та зберігання................... ........................................................................... 9
10 Гарантії виробника.................................................................................................................... 9
Додаток А Розрахунок заміни недостатньої кількості лізину.......................................... 10
Додаток Б Максимально допустимий рівень показників безпечності комбікормів
повнораціонних для сільськогосподарської птиці......................................... 10
Додаток В Бібліографія............................................................................................................ 11

1.1  Стандарт поширюється на комбікорми, які призначені для годівлі сільськогосподарської птиці (молодняка та дорослих курей, гусей, качок, індичок, бройлерів) і встановлює вимоги до їх якості.
1.2  Вимоги цього стандарту обов'язкові для виробників комбікормів усіх форм власності.
У цьому стандарті наведено посилання на такі стандарти:                                       
ДСТУ 2421 -94 Комбікорми. Терміни та визначення
ГОСТ 17.2.3.01-86 Охрана природы/Атмосфера. Правила контроля качества воздуха насе­ленных пунктов
ГОСТ 13496.0-80 Комбикорма, сырье. Методы отбора проб
ГОСТ 13496.1-98 Комбикорма, сырье. Методы определения поваренной соли
ГОСТ 13496.2- 91 Корма, комбикорма, комбикормовое сырье. Метод определения сырой клетчатки
ГОСТ 13496.3- 92 (ИСО 6496-83) Комбикорма, комбикормовое сырье. Методы определения влаги
ГОСТ 13496.4-93 Корма, комбикорма, комбикормовое сырье. Методы определения азота и сырого протеина
ГОСТ 13496.7-97 Зерно фуражное, продукты его переработки, комбикорма. Методы опре­деления токсичности
ГОСТ 13496.8-72 Комбикорма. Методы определения крупности размола и содержания неразмолотых семян культурных и дикорастущих растений
ГОСТ 13496.9- 96 Комбикорма. Методы определения содержания металломагнитной примеси
ГОСТ 13496.13-75 Комбикорма. Методы определения запаха, зараженности вредителями хлебных запасов
ГОСТ 13496.14-87 Комбикорма, комбикормовое сырье, корма. Метод определения золы, не­растворимой в соляной кислоте.
ГОСТ 13496.18-85 Комбикорма, комбикормовое сырье. Методы определения кислотного чис­ла жира
ГОСТ 13496.19-93 Корма растительные. Метод определения нитратов
ГОСТ 13496.20-87 Комбикорма, комбикормовое сырье. Метод определения остаточных ко­личеств пестицидов
ГОСТ 13496.21-87 Корма, комбикорма, комбикормовое сырье. Методы определения лизи­на и триптофана
ГОСТ 13496.22-90 Корма, комбикорма, комбикормовое сырье. Метод определения цистина и метионина
ГОСТ 22834-87 Комбикорма гранулированные. Технические условия
ГОСТ 23462-95 Комбикорма, белково-витаминные добавки, концентрат карбамидный, пре­миксы. Правила приемки, упаковка, маркировка, транспортирование и хранение
ГОСТ 26570-95 Корма, комбикорма, комбикормовое сырье. Методы определения кальция
ГОСТ 26657-97 Корма, комбикорма, комбикормовое сырье. Методы определения содержа­ния фосфора
ГОСТ 26927-86 Сырье и продукты пищевые. Метод определения ртути
ГОСТ 26929-94 Сырье и продукты пищевые. Подготовка проб. Минерализация для опреде­ления содержания токсичных элементов
 ГОСТ 26930-86 Сырье и продукты пищевые. Метод определения мышьяка ГОСТ 26931 -86 Сырье и продукты пищевые. Метод определения меди ГОСТ 26932-86 Сырье и продукты пищевые. Метод определения свинца ГОСТ 26933-86 Сырье и продукты пищевые. Метод определения кадмия е ГОСТ 26934-86 Сырье и продукты пищевые. Методы определения цинка
ГОСТ 28001-88 Зерно фуражное, продукты его переработки, комбикорма. Методы опреде­ления микотоксинов: Т-2 токсина, зеараленона (Ф-2) и охратоксина
ГОСТ 28078-89 Крупка комбикормовая. Технические условия
ГОСТ 28396-89 Зерновое сырье, комбикорма. Метод определения патулина
ГОСТ 28901-91 (ИСО 6490-2-83) Корма для животных. Определение содержания кальция методом атомно-абсорбционной спектрометрии
ГОСТ 28902-91 (ИСО 6491-80) Корма для животных. Спектрометрический метод опреде­ления общего содержания фосфора.

1  ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ
Терміни та визначення понять у цьому стандарті вжито згідно з ДСТУ 2421.


2.1  Пбвнораціонні комбікорми для сільськогосподарської птиці слід виготовляти з якісної, очи­щеної та подрібненої сировини згідно з зареєстрованими в установленому порядку рецептами.
2.2  Для виготовлення повнораціонних комбікормів використовують сировину, яка повинна відповідати вимогам чинних нормативних документів.
2.3  Повнораціонні комбікорми треба виробляти у розсипному, гранульованому вигляді та у ви­гляді комбікормової крупки відповідно до чинних правил організації та ведення технологічного процесу на комбікормових підприємствах.
2.4  Розмір гранул гранульованого комбікорму згідно з ГОСТ 22834, крупність комбікормо­вої крупки згідно з ГОСТ 28078.
2.5  Характеристика повнораціонних комбікормів, норми вмісту поживних речовин і обмінної енергії наведено у таблицях 1, 2, 3, 4. Допускається відхилення вмісту кальцію, фосфору та нат­рію, а також обмінної енергії ± 2 % від поданих у таблиці значень.Яєчні лінії
М'ясні лінії
Показники
племінні
кури- несучки
промислові кури-несучки ВІКОМ, тижнів
півні
кури-несучки ВІКОМ, тижнів
півні
23—47
48 і старші
27—49
50 і старші
Вологість, %, не більше
13 .
13
13
13
13
13
13
Крупність розсипного комбі­корму:
залишок на ситі з отворами діаметром 3 мм, %, не менше
2
2
2
2
2
2
2
залишок на ситі з отворами діаметром 5 мм, %, не більше
1
1
1
1
1
1
1
Наявність;
золи, не розчинної в соляній кислоті, %, не більше
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
металомагнітних домішок: частинок розміром до 2 мм включно, мг в 1 кг комбікорму, не більше
100
100
100
100
100
100
100
металевих частинок розміром більше 2 мм і з гострими краями
Не допускається
цілих зерен, %, не більше
0,5
0,5
0,5
0,5
. 0,5
0,5
0,5
насіння дикорослих рослин, %, не більше
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
Обмінна енергія, МДж
ккал
1,130
1,130
1,088
1,172
1,130
1,109
1,088
270
270
260
280
270
265
260
Сирий протеїн, %, не менше
17,0
17,0
15,0
16,0
16,0
14,0
14,0
Сира клітковина, %, не більше
5,0
5,5
6,0
5,0
5,5
5,5
6,0
Лізин, %, не менше
0,75
0,75
0,65
0,70
0,70
0,60
0,65
Метіонін, %, не менше
0,32
0,32
0,28
0,30
0,30
0,26
0,26
Метіонін та цистин (разом), %, не менше
0,60
0,60
0,53
0,57
0,57
0,50
0,50
Кальцій, %, не менше
3,3
3,4
3,7
1,3
2,8
3,0
1,5
Фосфор, %, не менше
0,6
0,6
0,7
0,7
0,7
0,7
0,7
Натрій, %, не більше
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3

Показники
Молодняк яєчних курей віком, тижнів
Молодняк м'ясних курей віком, тижнів
Курчата-бройлери віком, тижнів

1—8
9—17
18—22
1—8
9—21
22—26
1—3
4—5
6 і старші
Вологість, %, не більше
13
13
13
13
13
13
13
13
13
Крупність розсипного комбікорму:
залишок на ситі з отво­рами діаметром 3 мм, %
не біль­ше 5
не біль­ше 15
не мен­ше 2
не біль­ше 5
не біль­ше 15
не мен­ше 2
не біль­ше 5
не біль­ше 5
не біль­ше 15
залишок на ситі з отво­рами діаметром 5 мм, %
Не допускається
1
Не допускається
1
Не допускається
Наявність:
золи, не розчинної в со­ляній кислоті, %, не більше
0,2
0,3
0,5
0,2
0,3
0,5
0,2
0,2
0,3
метал омагнітних домішок: частинок розміром до 2 мм включно, мг в 1 кг комбікорму, не більше
ЗО
ЗО
100
ЗО
ЗО
100
ЗО
ЗО
ЗО
металевих частинок роз­міром більше 2 мм і з гострими краями
Не допускається
цілих зерен, %, не більше
0,3
0,3
0,5
0,3
0,3
0,5
0,3
. 0,3
0,3
насіння дикорослих рос­лин, %, не більше
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
Обмінна енергія, . МДж
1,214
1,088
1,109
1,214
1,088
1,109
1,319
1,340
1,361
ккал
290
260
265
290
260
265
315
320
325
Сирий протеїн, %, не менше
20,0
14,0
16,0
20,0
14,0
16,0
23,0
21,0
19,0
Сира клітковина, %, не більше
5,0
7,0
5,5
4,0
7,0
7,0
3,0
4,0
4,0
Лізин, %, не менше
1,00
0,70
0,80
1,00
0,70
0,80
1,20
1,15
1,10
Метіонін, %, не менше
0,45
0,32
0,36
0,45
0,32
0,36
0,48
0,45
0,40
Метіонін та цистин (ра­зом), %, не менше
0,75
0,50
0,60
0,75
0,50
0,60
0,81
0,75
0,67
Кальцій, %, не менше
1,1
1,2
2,0
1,1
1,2
2,4
1,0
0,9
0,9
Фосфор, %, не менше
0,6
0,6
0,7
0,8
0,7
0,7
0,8
0,7
0,7
Натрій, %, не більше
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2

Показники
Дорослі
Молодняк качок віком, тижнів
Дорослі
Молодняк гусей віком, тижнів

качки
1—3
4—8
9—26
гуси
1—3
4—8
9—34
Вологість, %, не більше
13
13
13
13
13
13
13
13
Крупність розсипного комбікорму: залишок на ситі з отворами діа­метром 3 мм, %
не мен­ше 2
не біль­ше 5
не біль­ше 15
не мен­ше 2
не мен­ше 2
не біль­ше 5
не біль­ше 15
не мен­ше 2
залишок на ситі з отворами діа­метром 5 мм, %, не більше
1
Не допускається
1
1
Не допускається
1
Наявність:
золи, не розчинної в соляній кис­лоті, %, не більше
0,5
0,3
0,3
0,5
0,5
0,3
0,3
0,5
металомагнітних домішок: частинок розміром до 2 мм включ­но, мг в 1 кг комбікорму, не більше
100
ЗО
ЗО
100
100
ЗО
ЗО
100
металевих частинок розміром більше 2 мм і з гострими краями
Не допускається
цілих зерен, %, не більше
0,5
0,3
0,3
0,5
0,5
0,3
0,3
0,5
насіння дикорослих рослин, %, не більше
0,1
0,1
0.1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
Обмінна енергія, МДж
1,109
1,172
1,214
1,088
1,088
1,172
1,172
1,088
ккал
265
280
290
260
260
280
280
260
Сирий протеїн, %, не менше
16,0
18,0
16,0
14,0
16,0
20,0
18,0
14,0
Сира клітковина, %, не більше
7.0
6,0
6,0
10,0
8,0
5,0
6,0
10,5
Лізин, %, не менше
0,70
1,0
0,89
0,78
0,72
1,00
0,90
0,70
Метіонін, %, не менше
0,30
0,45
0,40
0,35
' 0,34
0,50
0,45
0,35
Метіонін та цистин (разом), %, не менше
0,60
0,75
0,70
0,60
0,65
0,80
0,70
0,55
Кальцій, %, не менше
2,5
1.2
1,2
1.2
1,6
1,2
1,2
1,6
Фосфор, %, не менше
0.7
0,8
0,7
0,7
0,8
0,8
0,8
0,7
Натрій, %, не більше
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2

Показники
Індички племінні
Індики
Племінний молодняк індичок віком, Тижнів
Індичата при вирощуванні на м'ясо віком, тижнів
племінні
1—8
9—13
14—17
18—30
1—4
5—13
14—17
18—26
Вологість, %, не більше
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
Крупнісгь розсип­ного комбікорму: залишок на ситі з отворами діа­метром 3 мм, %
не мен­ше 2
не мен­ше 2
не біль­ше 5
не біль­ше 15
не мен­ше 2
не мен­ше 2
не біль­ше 5
не біль­ше 15
не мен­ше 2
не мен­ше 2
залишок на ситі з отворами діа­метром 5 мм, %, не більше
1
1
Не допускається
1
1
Не допускається
1
1
Наявність: золи, не розчин­ної в соляній кислоті, %, не більше
0,5
0,5
0,3
0,3
0,3
0,5
0,3
0,3
0,3
0,5
металомагніт- них домішок: частинок розмі­ром до 2 мм включно, мг в 1 кг комбікорму, не більше
100
100
ЗО
ЗО
ЗО
100
ЗО
ЗО
ЗО
100
металевих час­тинок розміром більше2 мм із го­стрими краями
Не допускається
цілих зерен, %, не більше
0,5
0,5
0,3
0,3
0,5
0,5
0,3
0,3
0,5
0,5
насіння дикорос­лих рослин,'%, не більше
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
Обмінна енергія, МДж
ккал
1,172
1,172
1,193
1,214
1,214
1,115
1,214
1,256
1,298
1,319
280
280
285
290
290
275
290
300
310
315
Сирий протеїн, %, не менше
14,0
16,0
25,0
20,0
18,0
13,0
28,0
24,0
18,0
16,0
Сира клітковина %, не більше
7,0
6,0
5,5
5,5
7,0
7,0
4,0
5,0
6,0
6,0
Лізин, %, не менше
0,70
0,70
1,60
1,20
0,97
0,61
1,50
1,30
0,90
0,85


Показники
Індички племінні
Індики племінні
Племінний молодняк індичок віком, тижнів
Індичата при вирощуванні на м'ясо віком, тижнів
1—8
9—13
14—17
18—30
1—4
5—13
14—17
18—26
Метіонін, %, не менше
0,27
0,32
0,60
0,51
0,38
0,30
0,60
0,51
0,38
0,34
Метіонін та цис­тин (разом), %, не менше
0,45
0,60
1,00
0,80
0,65
0,40
1,00
0,85
0,65
0,55
Кальцій, %, не менше
2,5
1,5
1,7
1,8
1,8
1,8
1,7
1,8
1,8
1,8
Фосфор, %, не менше
0,8
0,7
1,0
0,8
0,8
0,8
1,0
0,8
0,8
0,8
Натрій, %, не більше
0,4
0,3
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
0,3
0,3
0,3

4.5.1   Зовнішній вигляд, колір, запах повнораціонних комбікормів повинні відповідати набору компонентів без ознак плісняви та гнильного запаху.
4.5.2   Наявність шкідливих домішок (кукілю, пажитниці, сажки, ріжків, гірчака, в'язеля) визна­чають за аналізом зёрна і допускається відповідно до нормативних документів на використану си­ровину; насіння триходесми сивої та геліотропа опушеноплідного не допускається.
4.5.3   Під час виробництва комбікормів із доданням проса або сорго допускається збільшува­ти вміст цілих зерен на 0,5 %, за винятком комбікормів для молодняка, віком: курчата та курчата-бройлери до 4 тижнів, каченята та гусенята до 3 тижнів, індичатадо 9 тижнів.
4.6  Гранично допустимий рівень кислотного числа жиру комбікорму для молодняка всіх видів сільськогосподарської птиці повинен бути не більший ніж ЗО мг КОН; для дорослої птиці не більший ніж 50 мг КОН; токсичність комбікорму не допускається, зараженість шкідниками хлібних запасів допускається не більше ніж 5 шт. в 1 кг комбікормів.
4.7  Пакування згідно з ГОСТ 23462.
4.8  Маркування згідно з ГОСТ 23462


5.1  Вміст показників безпечності у комбікормах для птиці не повинен перевищувати допустимі рівні, встановлені нормативними документами: токсичних елементів «Тимчасовий максималь­но допустимий рівень (МДР) вмісту деяких хімічних елементів і госиполу в кормах для сільсько­господарських тварин і кормових домішках [1]; мікотоксинів «Максимально допустимий рівень мікотоксинів в кормах» № 434-17 [2] і «Максимально допустимий рівень мікотоксинів у кормах для сільськогосподарських тварин» № 15-3-3-5/33 [3]; пестицидів «Медико-біологічні вимоги та са­нітарні норми якості продовольчої сировини і харчових продуктів» № 5061 [4], нітратів і нітритів «Норми гранично допустимих концентрацій нітратів і нітритів у кормах для сільськогосподарських тварин і основних видах сировини для комбікормів» № 143-4/78-5 [5].
5.2  Максимально допустимий рівень показників безпечності наведено у додатку Б.


6.1 Під час виробництва повнораціонних комбікормів необхідно дотримуватися вимог, викла­дених у «Правилах техніки безпеки і виробничої санітарії на підприємствах зберігання і перероб­ляння зерна в системі хлібопродуктів» № 99-89 Гбі.


6.2   Контроль за дотриманням норм викидів шкідливих речовин в атмосферу необхідно здійснювати згідно з вимогами ГОСТ 17.2.3.02-78 та ДСП 201-97 [7].
6.3  Охорона фунту від забруднювання побутовими і виробничими відходами комбікормових підприємств та птахофабрик згідно з вимогами СанПін 42-128-4690-88 [8].

7  ПРАВИЛА ПРИЙМАННЯ

7.1  Правила приймання згідно з ГОСТ 23462.
7.2  Щоб перевірити відповідність якості комбікормів вимогам цього стандарту виробник про­водить випробування:
  у кожній партії комбікорму визначають вміст протеїну та кальцію, вологість, крупність, на­явність металомагнітних домішок, цілих зерен;
  за вимогою споживача визначають вміст клітковини, лізину, метіоніну з цистину, фосфо­ру, натрію.
7.3  Порядок і періодичність контролю показників безпеки проводять згідно з методичними рекомендаціями «Порядок і періодичність контролю комбікормів і комбікормової сировини за по­казниками безпеки». Мікробіологічні показники визначають в порядку державного ветсаннагляду.
Безпечність комбікормів визначають не рідше одного разу на квартал, або за необхідності:
  у випадку відхилень від допустимої концентрації одного із показників;
  у разі виникнення претензій до якості з боку споживача;
  за вимогою контрольних органів Держстандарту України чи ветеринарної медицини.
7.4 У разі незадовільних результатів досліджень проводять повторні випробування на подвоєній кількості проб, які беруть від тієї самої партії. Результати повторних випробувань розповсюджуються на всю партію. У разі незадовільних результатів повторного контролю всю партію бракують.
7.5  Кожну партію повинен супроводжувати документ про якість і сертифікат щодо відповідності продукції вимогам цього стандарту.

8  МЕТОДИ КОНТРОЛЮ
 • 8.1  Відбір проб згідно з ГОСТ 13496.0; відбір і підготовка проб для визначення токсичних елементів згідно з ГОСТ 26929.
 • 8.2  Зовнішній вигляд і колір визначають візуально. Для цього 100 г комбікорму розміщають на гладеньку чисту поверхню білого паперу та, помішуючи, роздивляються за природного освітлення.
 • 8.3  Визначення запаху згідно з ГОСТ 13496.13.
 • 8.4  Визначення вологості згідно з ГОСТ 13496.3.
 • 8.5  Визначення крупності помелу, вмісту цілих зерен та насіння дикорослих рослин згідно з ГОСТ 13496.8. ,
 • 8.6  Визначення золи, нерозчинної у соляній кислоті згідно з ГОСТ 13496.14.
 • 8.7  Визначення металомагнітних домішок згідно з ГОСТ 13496.9.
 • 8.8  Визначення обмінної ёнерш проводять розрахунковим шляхом згідно з таблицями (пере­рахунок в МДж проводиться: ккал х 4,1898).
 • 8.9  Визначення сирого протеїну згідно з ГОСТ 13496.4.
 • 8.10  Визначення сирої клітковини згідно з ГОСТ 13496.2.
 • 8.11  Визначення лізину згідно з ГОСТ 13496.21.
 • 8.12  Визначення метіоніну та цистину згідно з ГОСТ 13496.22.
 • 8.13  Визначення кальцію згідно з ГОСТ 26570 або ГОСТ 28901.
 • 8.14  Визначення фосфору згідно з ГОСТ 26657 або ГОСТ 28902.
 • 8.15  Визначення натрію згідно з ГОСТ 13496.1.
 • 8.16   Визначення кислотного числа жиру згідно з ГОСТ 13496.18.
 • 8.17  Визначення токсичності згідно з ГОСТ 13496.7.
 • 8.18  Визначення масової частки токсичних елементів: ртуті згідно з ГОСТ 26927; кадмію згідно з ГОСТ 26933; свинцю згідно з ГОСТ 26932; миш'яку згідно з ГОСТ 26930; міді згідно з ГОСТ 26931; цинку згідно з ГОСТ 26934.
 • 8.19             Визначення мікотоксинів: зеараленону і Т-2 токсину згідно з ГОСТ 28001; патуліну згідно з ГОСТ 28396; або зеараленону і Т-2 токсину та афлотоксину В1, стеригматоцистину та патуліну згідно з методами, затвердженими Міністерством сільського господарства України № 15-14/23 [10], та патуліну згідно з № 15-14/22 [11], дезоксинілваленолу (вомітоксину) за методами, затвердженими Міністерством охорони здоров'я № 3940-84 [12] і 5177-90[13].
 • 8.20  Визначення нітратів і нітритів згідно з ГОСТ 13496.19.
 • 8.21  Визначення залишкової кількості пестицидів згідно з ГОСТ 13496.20.
 • 8.22   Визначення зараженності шкідниками хлібних запасів згідно з ГОСТ 13496.13.
 • 8.23   Визначення мікробіологічних показників згідно з методами, затвердженими органом ве­теринарної медицини.


9   


Транспортування та зберігання згідно з ГОСТ 23462.11.1   Підприсмство-виробник гарантує споживачам відповідність вироблених повнораціонних комбікормів вимогам стандарту за додержанням правил транспортування та зберігання.
11.2  Термін зберігання повнораціонних комбікормів — 1 міс. з дня виготовлення.
11.3   У разі закінчення терміну зберігання комбікорми перевіряють на токсичність не пізніше, як за десять днів до їх використовування.


ДОДАТОК А (довідковий) до ДСТУ 4120 -2002

1.1   Для індичат у віці до 13 тижнів у комбікорм замість лізину, якого може бути в недостатній кількості, допускається вводити калій оцтовокислий, а за його відсутності калій вуглекислий.
1.2    Масову частку калію оцтовокислого (К.)) та калію вуглекислого (К2), які вводять у комбікорм, обчислюють за формулами у відсотках:
Кі = (Л„ - Лк) ■ 2,4,                                                          (А.1)
К2 = (Л„-ЛК)-1,7,                                                          (А.2)
де Лн необхідна масова частка лізину у комбікормі, згідно з таблицею 4;Лк фактична масова частка лізину, яка міститься у складниках комбікорму; 1,7; 2,4—коефіцієнти.

ДОДАТОК Б (обов'язковий) до ДСТУ 4120 - 2002

ПОКАЗНИКІВ БЕЗПЕЧНОСТІ КОМБІКОРМІВ ПОВНОРАЦІОННИХ ДЛЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ПТИЦІ
Показники
Допустимий рівень мг/кг, не більше
Токсичні елементи:
свинець
3,0

кадмій
0,3

миш'як
0,5

ртуть
0,05

мідь
80,0

цинк
50,0
Мікотоксини:
афлатоксин Вт
0,1

зеараленон (Ф-2)
3

Т-2 токсин г
0,2

дезоксиніваленол (вомітоксин)
0,2

патулін
0,5

стеригматоцистин
0,6
Нітрати

500,0
Нітрити
*
10,0
Пестициди:
хлорорганічні пестициди
0,1

гексахлоран
0,05

ДДТ (сума ізомерів та метаболітів)
0,05

гептахлор
Не допускається

                                   ДОДАТОК В  до ДСТУ 4120 -2002                                   


(обов'язковий)


 1.    Временный максимально допустимый уровень (МДУ) содержания некоторых химических элементов и госсипола в кормах для сельскохозяйственных животных и кормовых добавках. Утв. Главным управлением ветеринарии Министерства сельского хозяйства СССР 07.08.1987 г., согла­совано с Министерством здравоохранения СССР 15.07.1987, № 223-4/281-8.
 2.    Максимально допустимый уровень микотоксинов в кормах..Утв. Главным управлением ве­теринарии Министерства сельского хозяйства СССР 01.02.98, № 434-17.
 3.   Максимально допустимий рівень мікотоксинів в кормах для сільськогосподарських тварин. Затв. Головним управлінням ветеринарної медицини Мінсільгосппроду України 31.07.97, № 15-3-3-5/33.
 4.    Медико-биологические требования и санитарные нормы качества продовольственного сы­рья и пищевых продуктов. Утв. Министерством здравоохранения СССР 01.08.89, № 5061.
 5.    Нормы предельно допустимой концентрации нитратов и нитритов в кормах для сельскохо­зяйственных животных и основных видах сырья для комбикормов. Утв. Главным государственным санитарным врачом СССР 17.02.89, № 143-4/78-5а,
 6.    Правила техники безопасности и производственной санитарии на предприятиях по хране­нию и переработке зерна в системе хлебопродуктов. Утв. Министерством хлебопродуктов СССР 18.04.88, № 99-89.
 7.   ДСП 201-97 Державні санітарні правила охорони атмосферного повітря населених місць (від забруднення хімічними та біологічними речовинами). Затв. МОЗ України 09.07.97, № 201.
 8.   СанПиН 42-128-4690-88 Санитарные правила содержания населенных мест.
 9.    Методичні рекомендації «Порядок і періодичність контролю комбікормів і комбікормової си­ровини за показниками безпеки». Затв. Міністерством агропромислового комплексу України 03.10.97.
 10.    Правила одночасного виявлення афлатоксину В1( патуліну, стеригматоцистину, Т-2 токсину та зеараленону в різних кормах. Затв. Міністерством сільського господарства і продовольства Ук­раїни 09.04.96, № 15-14/23.
 11.   Правила визначення мікотоксину патуліну в кормах і продуктах харчування. Затв. Міністерст­вом сільського господарства і продовольства України 09.04.96, № 15-14/22.
 12.    Методические рекомендации по обнаружению, идентификации и определению содержа­ния дезоксиниваленола (вомитоксина) в зерне и зернопродуктах, № 3940-84.
 13.    Методические рекомендации по обнаружению, идентификации и определению содержа­ния дезоксиниваленола (вомитоксина) в зерне и зернопродуктах, № 5177-90. 

Комментариев нет:

Отправить комментарий